Bevezető

A hallgató szeme előtt lévő elektronikus tananyag a kertészmérnök képzés gombatermesztés tárgyaihoz kapcsolódó információkat foglalja össze, azok tematikáját és részletességét néhol jelentősen meghaladva. A tananyag az előadáson elhangzó kiegészítésekkel az MSc képzés követelményeihez is igazodik.

A „Korszerű gombatermesztési technológiák” tananyag a 12 hetes oktatási félévhez igazodva 12 témakört foglal magába. Az egyes leckék terjedelme némileg eltérő: a hosszabb leckék (pl: csiperkegomba termesztése, komposzt készítés) képezik a hangsúlyos, gyakorlati szempontból is nélkülözhetetlen információkat.

A tananyag felosztása az alábbi leckékbe sorolva történt

Termesztett gombafajok a világon, Európában és Magyarországon (Győrfi Júlia)
A gombák táplálkozási értékei (Győrfi Júlia)
A termesztett gombák biológiája (Geösel András)
Szaporítóanyag-gyártás (Geösel András)
A csiperkegomba komposztkészítés technológiája. A letermett komposzt hasznosítása (Győrfi Júlia)
A csiperkegomba (Agaricus bisporus LANGE/IMBACH) termesztése (Győrfi Júlia)
Kórokozók és kártevők a csiperkegomba termesztésében (Győrfi Júlia, Geösel András)
A kései laskagomba termesztése (Szabó Anna)
Shiitake termesztése (Geösel András)
Gyógygombák termesztése (Geösel András)
Mikorrhizás gombák (Geösel András)
Termesztett gombák szedése, csomagolása, gombatermékek (Győrfi Júlia, Geösel András)

A tananyag első három leckéje a gombák világának megismertetését, bemutatását szolgáló alapvető információkat tartalmaz. A gombák külön rendszertani egységként történő kezelése indokolja, hogy a szokásosnál hosszabb bevezetőben ismertessük a gombák rendszerezését, táplálkozási értékét. Fontos résznek tartjuk a gombák biológiájáról szóló leckét, amelynek helyes elsajátítása a sikeres termesztés előfeltétele. Alapvető és nem túl bonyolult sejttani, biológiai ismeretek nélkül a termesztés nem végezhető és nem érthető meg. Ennek a fejezetnek a feldolgozását színes ábrák is segítik, valamint építünk a korábbi morfológiai és élettani ismeretekre.

Jelenleg Európában a legnagyobb mennyiségben termesztett és fogyasztott gombafaj, a kétspórás csiperkegomba termesztésével foglalkozik három, hosszabb tanegység. A komposztkészítés részletes technológiáját ismertető rész jól használható más gombafajok (pl: gyapjas tintagomba) alapanyag-gyártásához is. A téma aktualitását bizonyítja a tény, hogy hazánk térségében átmeneti komposzthiányok is előfordulnak, ami folyamatos beruházásokra ösztönzi a komposztüzemeket.

A csiperkegomba termesztésének hazánkban nagy hagyományai vannak, ennek minden részletét, a termesztésre alkalmas helyiségek bemutatását is magában foglalja a következő lecke. A technológiai fejlődést is követve ebben a leckében mutatjuk be a legkorszerűbb gombatermesztési módszereket. Ismertetjük azokat a szakszavakat, amelyeket a napi gyakorlat is használ. Külön leckében kerül ismertetésre a gomba szedésének, csomagolásának és alapvető feldolgozásának ismeretanyaga is. Szintén nagy hangsúlyt kell fektetni a csiperkegomba termesztése során előforduló kórokozók és kártevők ismertetésére. A gombatermesztés korlátozott növényvédelmi lehetőségei (két engedélyezett szintetikus hatóanyag) és egyedi technológiája miatt a legfontosabb betegségek készségszintű felismerése elengedhetetlen. Itt ismertetjük a védekezés és megelőzés lehetőségeit is.

Az egyéb gombafajok termesztésével négy lecke foglalkozik, súlyuknak megfelelő terjedelemben.

A leckék elsajátítása után a tanulók:

 • Ismerni fogják a gombatermesztéssel kapcsolatos szakszavakat, kifejezéseket
 • Felismerik és jellemezni tudják a gazdaságosan termeszthető gombafajokat
 • Képesek csíra és alapanyag előállítására
 • Felügyelet mellett képesek alapvető termesztési feladatok ellátására
 • Ismerik az egyes gombafajok termesztéstechnológiai lépéseit
 • Ismerik a gombatermesztésre alkalmas berendezéseket, gépeket, eszközöket
 • Felismerik a fontosabb csiperkebetegségek tüneteit
 • Ismerik a gombatermesztés higiéniai követelményeit
 • Tisztában vannak a gombafeldolgozás lehetőségeivel
 • Ismernek gombatartósítási módokat, eljárásokat
 • Ismerik az egyes minőségi és áruforgalmazási kategóriákat

Tanulási tanácsok:

A szakmai és pedagógiai lektorálást követően a tananyagok a megfelelő tanulhatóság sorrendjében kerültek rögzítésre. Ezért javasoljuk, hogy az egyes leckéket egymás után sajátítsák el a hallgatók. A szarvasgomba kivételével a többi ismertetett gombafaj technológiája sok hasonlóságot mutat, ezeket egymással összehasonlítva (hőmérséklet-igény, alapanyag eltérések) célszerű elsajátítani. A tananyag szöveges részei képzik a törzsanyagot, az egyes fejezetekben kattintással elérhető „információtöbbletek” az egyéni érdeklődésnek megfelelően kerültek kijelölésre. Ezek nem részei a törzsanyagnak, azt csak tartalmilag kiegészítik, vagy érdekes információkat közölnek. A rajzos ábrák és táblázatok a megértést segítik, azok számonkérése várható a vizsgán is. Értelemszerűen a konkrét adatokat (pl: gombák Na-tartalma mg-ban) nem fogunk visszakérdezni, de az abból levonható következtetéseket (pl: a gombák Na-tartalma alacsony) fontosnak tartjuk.

Az egyes fejezetek jobb megértéséhez és több információhoz a fejezetek végén elhelyezett irodalomjegyzékből tájékozódhatnak. Az egyes fejezetek végén helyeztünk el olyan (főleg angol nyelvű) letölthető prospektusokat, segédanyagokat, amelyek szintén a feldolgozást segítik (pl: letermett komposzt hasznosítása).

Követelmények:

A tananyaghoz kapcsolódó tárgy hagyományaink szerint írásbeli vizsgával zárul. A vizsgán 2-4 mondatban megválaszolható kérdéseket teszünk fel, a teljes tananyagból. Ebben a hallgatók tudását mérjük fel a célkitűzésekben megfogalmazott kompetenciák szerint. A hallgatóknak a tananyag elsajátítása után tisztában kell lenniük alapfogalmakkal (pl: takarás, csíra, borzolás, CAC-ing) és ismerniük kell a gombatermesztés technológiai lépéseit.

Szerzők:

A tananyag fejezeteit a gombatermesztésben és oktatásban jártas szerzőgárda írta. Dr. Győrfi Júlia  2012. októberében bekövetkezett haláláig gondozta az egész tananyagot és annak egyes, rá eső fejezeteit.

bev 1 GA

Dr. Geösel András a saját fejezetei mellett a lektori észrevételeknek megfelelően korrektúrázta és egészítette ki az összes fejezetet. A fényképek, videók, ábrák elkészítését is vállalta.

bev 2 GA

Szabó Anna a laskatermesztés fejezetét írta, emellett az egész tananyag lektorálását és javítását végezte. Az angol nyelvű anyag java részét ő írta.

bev 3 GA

A szakmai lektorálás aprólékos munkáját Dr. Szarvas József évtizedes gombatermesztési és termelésirányítási tapasztalattal végezte.

bev 4 GA

Az angol nyelvű szöveg lektorálását Dr. Hajdú Csaba végezte, szintén évtizedes gombaipari tapasztalattal.

Hajdu csaba

A rajzokat, folyamatábrákat Szabó Orsolya készítette.

Orsi foto

Facebook

kiskep

Hírek/News

Sajtóközlemény

A projekt célja magyar és angol nyelvű digitális tananyagok fejlesztése a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karának hét tanszékén. Az összesen 14 tananyag (hét magyar, hét angol) a kertészmérnök Msc szak és a multiple degree képzés keretében kerül felhasználásra. A digitális tartalmak az Egyetem e-learning keretrendszerével kompatibilis formában készülnek el.

Bővebben

Sikeres pályázat

A projekt célja magyar és angol nyelvű digitális tananyagok fejlesztése a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karának hét tanszékén. Az összesen 14 tananyag (hét magyar, hét angol) a kertészmérnök Msc szak és a multiple degree képzés keretében kerül felhasználásra. A digitális tartalmak az Egyetem e-learning keretrendszerével kompatibilis formában készülnek el.

A tananyagok az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatásával készülnek.

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0028

Félidő

A pályázat felidejére elkészültek a lektorált tananyagok, amelyek feltöltése folyamatban van. 

 

uszt logoTÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0028

Utolsó frissítés: 2014 11. 13.